printLogo
Onderhoud & reparatie van:

 BeamerlampJvc logoBarco Logo

Uw audio visuele apparatuur defect?

Snelle vakkundige reparatie door de specialist in onderhoud, reparatie en installatie van AV apparatuur. Onze klanten: van zakelijke gebruiker tot en met de grote broadcasters van Nederland.

Direct contact

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Digital Video Services V.O.F.

1. DEFINITIES

1.1. D.V.S.: Digital Video Services V.O.F., gevestigd aan de Fioringrasstraat 2-4, 1313 LB te Almere, KvK-nummer: 39052075.

1.2. Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden zoals gedeponeerd bij de KvK, te Lelystad.

1.3. Opdrachtgever: degene die op grond van artikel 7:750 BW aan D.V.S. een opdracht tot reparatie verstrekt.

1.4. Overeenkomst: de overeenkomst van aanneming van werk die tot stand komt tussen D.V.S. en opdrachtgever op de wijze bepaald in deze voorwaarden.

1.5. Leverancier: degene die de fabrikant is van de zaak die ter reparatie wordt aangeboden, dan wel degene die een origineel onderdeel heeft geleverd of zal leveren, alsmede haar rechtsvoorgangers.

1.6. Derden: ieder die door D.V.S. wordt ingeschakeld ter nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, uitdrukkelijk daaronder begrepen leveranciers en vervoerders.

1.7. Zaken: alle zaken die door de opdrachtgever ter reparatie worden aangeboden.

1.8. Werkzaamheden: alle reparatiehandelingen teneinde de overeenkomst gestand te kunnen doen.

2. ALGEMENE BEPALINGEN

2.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle verrichtingen van D.V.S., daaronder begrepen alle offertes, algemene handelingen waaronder het doen vervoeren, het verzenden of het uitbesteden aan derden, werkzaamheden, leveringen e.d. en de verrichtingen uit hoofde van de Authorised Service Center-contracten en de verrichtingen in het kader van projecten. Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op ECO-clean overeenkomsten.

2.2. Deze voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld. Bij interpretatiegeschillen, prevaleert de Nederlandse versie van de voorwaarden.

2.3. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4. Artikel 6:247 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.5. Indien er van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken of een bepaling nietig mocht blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.6. De rechtbank te Zwolle-Lelystad is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met enige offerte, algemene handeling, werkzaamheden, overeenkomst of deze voorwaarden.

2.7. Op offertes, algemene handelingen, werkzaamheden, overeenkomsten of deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan de offerte, algemene handeling, werkzaamheden, overeenkomst of deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering is of wordt gegeven.

2.8. Van toepassing is steeds de laatste bij de KvK te Lelystad gedeponeerde versie van de voorwaarden, zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de opdrachtgever.

2.9. Een rechtsvordering uit hoofde van een verrichting, als bedoeld in artikel 2.1 van deze voorwaarden, jegens D.V.S., haar medewerkers of derden, is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van 12 maanden na de levering van de zaak door D.V.S. of een door haar ingeschakelde derde aan de opdrachtgever.

3. OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN WERK

3.1. D.V.S. verricht de aan haar opgedragen werkzaamheden, waaronder haar verrichtingen uit hoofde van de Authorised Service Center-contracten en de verrichtingen in het kader van projecten, uit hoofde van een overeenkomst van aanneming van werk.

3.2. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

3.3. Indien na ontvangst van de zaak door D.V.S. als bedoeld in artikel 3.4 blijkt dat de zaak andere en mogelijk meerdere schade heeft dan waarvoor de overeenkomst is aangegaan, wordt deze vermoed reeds aanwezig te zijn geweest ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. D.V.S. zal de opdrachtgever hieromtrent informeren alvorens enige werkzaamheden aan de zaak uit te voeren.

3.4. Na ontvangst van de zaak zendt D.V.S. zo spoedig mogelijk een offerte voor de reparatiewerkzaamheden en eventueel benodigde originele onderdelen. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte door de opdrachtgever en na ontvangst daarvan door D.V.S. E-mails worden erkend als een opdrachtbevestiging.

3.5. Indien geen overeenkomst tot stand komt dan wel de offerte niet binnen een termijn van een maand na dagtekening is aanvaard, zendt D.V.S. de zaak retour, in welk geval opdrachtgever een bedrag van € 70,-- exclusief BTW en exclusief vervoerskosten aan D.V.S. verschuldigd is per zaak. Eerst zodra het bedrag van € 70,-- exclusief BTW is ontvangen, zal D.V.S. de zaak retourneren.

3.6. De overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de voor het werk benodigde onderdelen van de leveranciers verkrijgbaar zijn.

3.7. De werkzaamheden vangen niet eerder aan dan nadat de benodigde onderdelen door de leverancier aan D.V.S. zijn geleverd.

3.8. D.V.S. kan de aanvang van haar werkzaamheden opschorten totdat betaling is ontvangen van de benodigde onderdelen. In dat geval zal de opdrachtgever een aparte, tussentijdse factuur ontvangen.

3.9. D.V.S. behoudt zich het recht voor zich bij de uitvoering van de overeenkomst te laten bijstaan door derden of de uitvoering van de overeenkomst uit te besteden aan derden.

4. PRIJS, BETALING, LEVERING, OPSCHORTING EN RETENTIE

4.1. De in de offerte opgegeven prijs, is een richtprijs en wordt opgegeven inclusief BTW. D.V.S. is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, indien zich omstandigheden voordoen die bij het aangaan van de overeenkomst D.V.S. niet kenbaar waren. Daarvan is in ieder geval sprake in geval door derden onvoorziene kosten in rekening worden gebracht, of in het geval dat de reparatie door een derde wordt verricht en deze de prijs wijzigt, dan wel zich kostprijsverhogende omstandigheden voordoen. Artikel 7:753 lid 1 BW is niet van toepassing in zoverre dat prijsverhoging buitengerechtelijk kan worden geïncasseerd.

4.2. Als de zaak is gerepareerd, zal D.V.S. de opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte brengen en een factuur verzenden voor het nog openstaande bedrag.

4.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt aflevering van de zaak eerst plaats, zodra het gefactureerde bedrag is ontvangen. Betaling dient bij voorkeur op het moment van leveren te geschieden middels een contante betaling dan wel een PIN-opdracht.

4.4. Betaling dient binnen een termijn van dertig kalenderdagen na verzending van de factuur te geschieden. Indien betaling niet binnen deze termijn plaatsvindt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. Op het moment dat de opdrachtgever in verzuim is, is de opdrachtgever 15% van de factuur aan incassokosten verschuldigd, alsmede de handelsrente over het verschuldigde. Voor een natuurlijk persoon die niet handelt in beroep of bedrijf heeft de wettelijke rente te gelden.

4.5. Ingeval de opdrachtgever facturen, die zien op andere opdrachten dan wel tussentijdse facturen, onbetaald laat na afloop van de in de factuur opgenomen betalingstermijn, is D.V.S. gerechtigd (de aanvang van) haar werkzaamheden op te schorten of zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.

4.6. De kosten van aflevering, in het bijzonder de kosten van verzending en eventueel arbeidsloon indien aanvullende werkzaamheden dienen te worden verricht ten behoeve van de verzending, komen voor rekening van de opdrachtgever.

4.7. Ingeval de opdrachtgever in verzuim is terzake de verschuldigde betaling en D.V.S. nog in het bezit is van de zaak, gaat het eigendomsrecht van de zaak na verloop van zes maanden na het intreden van het verzuim van rechtswege over op D.V.S.

4.8. Ingeval van faillissement, surseance van betaling en schuldsanering van de opdrachtgever, is D.V.S. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en worden de vorderingen (al dan niet gefactureerd) op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

4.9. In geval van tijdelijke overmacht, blijft de opdracht van kracht, maar worden de verplichtingen van D.V.S. voor de duur van de overmacht opgeschort, een en ander behoudens het recht van D.V.S. om in een dergelijk geval de overeenkomst te ontbinden en het reeds uitgevoerde werk te factureren. Van overmacht is onder meer sprake ingeval van:

a- gebrek in (natuurlijke eigenschappen van) benodigde zaken, enige vorm van kwaliteitsveranderingen, waaronder verloop van tijd, bevriezing, vergassing, smelten e.d.;

b- oorlog, oorlogsgevaar, maatregelen van overheidswege, quarantaine, oproer, sabotage, molest, staking;

c- stoornissen in het verkeer, storing in de levering van elektriciteit of gas, storing van computers, computersystemen of netwerkstoringen;

d- enige weersinvloed, zoals storm, overstroming, blikseminslag, vorst e.d.;

e- brand, explosie, rook, bluswater in al haar vormen, instorting, lekkage, verzakking;

f- defecten aan machines;

g- het niet beschikbaar zijn van gespecialiseerde medewerkers;

zowel indien deze omstandigheden zich voordoen bij D.V.S. als bij de opdrachtgever als bij derden en ingeval van opslag of gedurende transport.

5. GARANTIE

5.1. D.V.S. biedt garantie aan op alle werkzaamheden uitgevoerd in het kader van de overeenkomst.

5.2. De garantietermijn op reparaties bedraagt drie maanden vanaf de datum van aflevering aan de opdrachtgever. Een gebrek dient zo spoedig mogelijk en binnen de garantietermijn schriftelijk te zijn gemeld aan D.V.S.

5.3. Geen garantie wordt geboden op de werkzaamheden, die zijn uitgevoerd door leveranciers.

5.4. Geen garantie wordt geboden, indien na aflevering derden, die niet door D.V.S. zijn ingeschakeld, werkzaamheden aan de zaak hebben verricht.

5.5. Geen garantie wordt geboden met betrekking tot werkzaamheden die gerekend moeten worden tot normale onderhoudsbeurten dan wel het gevolg zijn van slijtage.

5.6. Geen garantie wordt geboden, indien D.V.S. niet zo spoedig mogelijk na de melding van het gebrek in de gelegenheid wordt gesteld het gestelde gebrek te onderzoeken.

5.7. Geen garantie wordt geboden, indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiende uit verkeerd, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de zaak, verkeerde opslag of verkeerd vervoer of onderhoud door de opdrachtgever of door de opdrachtgever ingeschakelde derden.

5.8. D.V.S. biedt garantie op de originele onderdelen, onder dezelfde garantievoorwaarden van de fabrikant van het betreffende onderdeel en voorzover D.V.S. aanspraak op deze garantie bij deze fabrikant kan maken.

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1. D.V.S. is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, tenietgaan en/of schade van welke aard dan ook, gevolgschade en schade die voorvloeit uit overmacht als bedoeld in artikel 4 van deze voorwaarden uitdrukkelijk daaronder begrepen, van of aan de zaak of meegeleverde andere zaken, vanaf het moment van levering door de opdrachtgever aan D.V.S. of een door D.V.S. ingeschakelde vervoerder tot het moment van levering door D.V.S. of door D.V.S. ingeschakelde derden aan de opdrachtgever, tenzij het verlies, diefstal, tenietgaan en/of schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van D.V.S., van derden die door D.V.S. zijn ingeschakeld, of van medewerkers van D.V.S. of van derden.

6.2. D.V.S. is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortvloeit uit haar werkzaamheden uitgevoerd in het kader van de overeenkomst.

6.3. D.V.S. is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade ten gevolge van het uitoefenen van haar retentierecht of opschortingsrecht danwel vanwege ontbinding van de overeenkomst.

6.4. Iedere aansprakelijkheid van D.V.S. is beperkt tot de hoogte van het gefactureerde bedrag.

6.5. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor verzekering van de zaak, die eventuele schade aan de zaak door overmacht tijdens het bezit door D.V.S. of tijdens vervoer dekt.

6.6. Indien de zaak is geleverd door een door D.V.S. ingeschakelde vervoerder, en na levering van de zaak, de zaak schade blijkt te hebben, wordt deze vermoed te zijn veroorzaakt tijdens het vervoer, waarvoor D.V.S. geen aansprakelijkheid aanvaardt.

6.7. De opdrachtgever vrijwaart D.V.S., haar medewerkers en door D.V.S. ingeschakelde derden tegen aanspraken van anderen, waaronder buitenlandse en Nederlandse (semi-) overheidsinstellingen.

6.8. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, op welke wijze dan ook veroorzaakt, aan D.V.S. of aan door D.V.S. ingeschakelde derden alsmede voor alle schade veroorzaakt door het niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomen van enige verplichtingen uit de overeenkomst dan wel deze voorwaarden. De opdrachtgever is belast met het bewijs dat de schade niet aan hem kan worden toegerekend. Dit laatste geldt niet voor natuurlijke personen, die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.